TERMA & SYARAT PENGGUNAAN

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mengawal hubungan Bijak Beli dengan anda berkaitan dengan laman web ini.

Istilah “Bijak Beli” atau “Kami” atau “Admin” merujuk kepada pemilik laman web yang pejabat berdaftarnya adalah di Cova Square, Jalan Teknologi PJU5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor. Istilah “anda” pula merujuk kepada pengguna atau pelayar laman web kami.

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut: Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya diatas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab.

Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang ada melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada notis hak cipta, yang merupakan sebahagian dari terma dan syarat ini. Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web. Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh memberi tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.

Laman web ini mungkin juga termasuk pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan. Anda tidak boleh membuat pautan ke laman web ini dari laman web atau dokumen lain tanpa kebenaran bertulis dari Bijak Beli sendiri.

Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia.